Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 8-р сард төрсөн алдартнуудыг танилцуулж байна
 • 8-р сард төрсөн алдартнуудыг танилцуулж байна 2 CommentsÄîáàâèë Guest  0.50 AM (2012-08-08)


  8-р сард төрсөн алдартнуудыг танилцуулж байна...

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • SNSD Tiffany 8-р сарын 1-нд төрсөн

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • After School’s Jung Ah 8-р сарын 2-нд 

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • SS501’s Kim Hyung Joon 8-р сарын3-нд

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Jang Geun Suk 8-р сарын 4-нд 

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Kwon Sang Woo 8-р сарын 5-нд төрсөн 

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Ryu Seung Bum 8-р сарын 9-нд 

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Rainbow’s Hyun Young 8-р сарын 11-нд төрсөн 

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Wonder Girls’ Sunye 8-р сарын12-нд

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Yeo Jin Gu 8-р сарын13-нд

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Yoo Jae Suk 8-р сарын14-нд 

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Song Ji Hyo 8-р сарын15-нд төрсөн

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Teen Top’s Niel 8-сарын16-нд төрсөн, Мөн U-Kiss’s Hoon энэ өдөр төржээ 

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Yoo Seung Ho 8-р сарын17-нд төрсөн

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Big Bang’s G-Dragon 8-р сарын18-нд төрсөн

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Shinhwa’s Jun Jin 8-р сарын19-нд төрсөн 

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Haha 8-р сарын20-нд төрсөн 

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Super Junior’s Kibum 8-р сарын21-нд төрсөн 

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • FT Island’s Song Seung Hyun 8-р сарын21-нд Төрсөн 

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Super Junior’s Yesung 8-р сарын24-нд төрсөн

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Infinite’s Sung Yeol 8-р сарын 27-нд төрсөн

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Jo Kwon 8-р сарын 28-нд төрсөн

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • Bae Yong Jun 8-р сарын 29-нд Төрсөн

  Which K-Pop Star Shares Your August Birthday?

  • 4minute’s So Hyun 8-р сарын 30-нд төрсөн

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-08) Ïðîñìîòðîâ: 1390 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 46.188.10.5  |  Огноо: (2012-08-25)

  (Sirena) | 2012-08-25 | Бямба|10.59 PM
  Kim Hyung joonii zurag oor hun bnsht

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 49.0.153.198  |  Огноо: (2012-08-13)

  (Zip) | 2012-08-13 | Даваа|6.37 AM
  ter yesung yamar hiimel yum be

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû