Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü '7th Civil Servant' драма рейтинг өндөртэй байна
 • '7th Civil Servant' драма рейтинг өндөртэй байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.06 AM (2013-02-01)


  MBC телевизийн шинэ драма болох '7th Civil Servant' рейтинг өндөртэй байна. Энэхүү киноны гол дүрд Залуу жүжигчин Joo Won болон 2PM Chansung нар тоглосон билээ.

  '7th Civil Servant' драма-ийн 1-р сарын 30нд гарсан анги үзэгчдээс 15.9%-ийн рейтинг авсан ба хамт гарч байгаа драма-уудаас 'Jeon Woo Chi' үзэгчдээс 13.9% авсан бол, 'The Great Seer' драма 9.1%-ийнрейтинг-тэй явж байгаа юм.

  http://joencorner.files.wordpress.com/2013/01/cv7-8.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-01) Ïðîñìîòðîâ: 489 | Ðåéòèíã: 2.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû