Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 5Dolls хамтлагийн Chanmi хамтлагаасаа гарна
 • 5Dolls хамтлагийн Chanmi хамтлагаасаа гарна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.57 PM (2013-02-19)

  5Dolls хамтлагийн гишүүн Chami хамтлагаасаа гарахаа мэдэгдэлээ. Өөрийн entertainment-аасаа гэрээгээ цуцалсан гэнэ. өөрин твиттэрдээ Сайн байна уу? Chanmi байна Та бүхэн намайг дэмждэг чинь баярладаг шүү. Маш олон хүн надаас асуусан бологнд хариу өгч чадахгүй учир энд бичихээр шийдлээ. Би энтэртаймантаасаа гэрээ цуцалсан. Тиймээс Би одоо 5Dolls-ийн гишүүн биш болсон.Бүх зүйл дэлгэрэнгүй болоогүйч би одоо өөр энтэртаймэнт хайж байгаа гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-19) Ïðîñìîòðîâ: 351 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû