Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "49 хоног" бүх анги | Монгол хэлээр
 • "49 хоног" бүх анги | Монгол хэлээр 9 CommentsÄîáàâèë Guest  11.12 AM (2012-07-11)


  Бүх анги: шууд үзэх


  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-11) Ïðîñìîòðîâ: 6775 | Êîììåíòàðèè: 9 | Ðåéòèíã: 3.9/14
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 9


   Сэтгэгдэл: 9
   Нэр: anir

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 9  |  IP: 182.160.3.149  |  Огноо: (2014-06-26)

  () | 2014-06-26 | Пүрэв|0.15 AM
  goe kino

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 8
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 8  |  IP: 202.9.47.177  |  Огноо: (2012-10-15)

  (Zip) | 2012-10-15 | Даваа|4.10 PM
  IU huurhun bnle

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 7
   Нэр: Yuri tuya

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 7  |  IP: 202.126.91.155  |  Огноо: (2012-08-30)

  (yuri) | 2012-08-30 | Пүрэв|6.29 PM
  20 angin bhgui ym uu

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 6
   Нэр: Yuri tuya

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 6  |  IP: 202.126.91.155  |  Огноо: (2012-08-30)

  (yuri) | 2012-08-30 | Пүрэв|6.27 PM
  20 angin bhgui ym uuu

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 5
   Нэр: zaya naymdavaa

  +1   Spam
    Сэтгэгдэл № 5  |  IP: 202.55.179.27  |  Огноо: (2012-08-20)

  (eegii9919) | 2012-08-20 | Даваа|3.43 PM
  20r angi ni hna bna aaa....

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: ihbayar

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 80.58.205.110  |  Огноо: (2012-08-10)

  () | 2012-08-10 | Баасан|2.37 AM
  ene bl mash goe kino

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: ihbayar

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 80.58.205.110  |  Огноо: (2012-08-10)

  () | 2012-08-10 | Баасан|2.36 AM
  ene bl mash doe kino uragshaa amjilt husiii

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Зуны Цас

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.9.47.129  |  Огноо: (2012-08-06)

  (Мичид) | 2012-08-06 | Даваа|9.14 PM
  eemp goy kino daanj togsgol jo ontsguee

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: zolboo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.21.106.3  |  Огноо: (2012-07-12)

  () | 2012-07-12 | Пүрэв|0.14 AM
  i love k-pop

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû