Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2013 оны Солонгосын нэр нөлөө бүхий 30 уран бүтээлч
 • 2013 оны Солонгосын нэр нөлөө бүхий 30 уран бүтээлч 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.10 PM (2013-05-13)

  MBC суваг "2013 оны Солонгосын нэр нөлөө бүхий 30 уран бүтээлч” -дийн жагсаалтын гаргасан байна.  30. 10 см

  29. Юү Жун Сан

  28. B2ST

  27. Super Junior

  26. Юүн Жон Шин

  25. Ий Су Ман

  24. Lee Hayi

  23. Ий Кен Кю

  22. Suzy

  21. Song Joon Ki

  20. Рюү Сын Рён

  19. Busker Busker

  18. IU

  17. SNSD

  16. Park Ji Young

  15. Lee Byun Hyung

  14. Kang Ho Dong

  13. Yang Hyun Seok

  12. Рюү Хён Жин

  11. Lee Hyori

  10. Ким Тэ Хо

  9. Ха Жон У

  8. GD

  7. Shin Dong Yup

  6. Чо Ён Пиль

  5. PSY

  4. Park Ji Sung

  3. Seo Tae Ji

  2. Yoo Jae Suk

  1. Kim Yuna  Source: http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-13) Ïðîñìîòðîâ: 750 | Ðåéòèíã: 3.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû