Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2013 оны Хамгийн нөлөө бүхий хүчирхэг 10 эмэгтэй од
 • 2013 оны Хамгийн нөлөө бүхий хүчирхэг 10 эмэгтэй од 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.00 PM (2013-05-12)


  MBC телевизээс саяхан шалгаруулсан Хамгийн нөлөө бүхий хүчирхэг эмэгтэй 10 алдартанг танилцуулж байна...


  1. Song Hye Kyo

  http://4.bp.blogspot.com/-B_eTsIKkGuU/UQxixjP3Q4I/AAAAAAAACbs/OEybOYuTNPw/s1600/song-hye-kyo.jpg

  2. Han Hyo Joo

  http://media.tumblr.com/tumblr_mafmulUkzh1qc7mx0.jpg

  3. Jun Ji Hyun

  http://english.cri.cn/mmsource/images/2013/01/16/b1311xtylxjun2.jpg

  4. Han Ji Min

  http://img.ohkpop.com/2012/07/23/Ig98zi43.jpg

  5. Shim Eun Ha

  http://koreandrama.com/wp-content/uploads/2013/01/%EC%8B%AC%EC%9D%80%ED%95%98.jpg

  6. Kim Yuna

  http://english.chosun.com/site/data/img_dir/2012/12/28/2012122800914_0.jpg

  7. Son Ye Jin

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/03/Son-Ye-Jin-2-e1364277328276.jpg

  8. Shin Mina

  http://www.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/shin1.jpg

  9. Han Hye Jin

  http://www.hancinema.net/photos/photo282919.jpg

  10. Lee Young Ae

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/07/Screen-shot-2012-07-04-at-11.03.16-AM.png


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-12) Ïðîñìîòðîâ: 1073 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû