Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2013 оны эхний хагаст хамгийн их цомог борлуулсан хамтлаг, дуучин
 • 2013 оны эхний хагаст хамгийн их цомог борлуулсан хамтлаг, дуучин 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.54 PM (2013-05-25)


  2013 оны эхний хагаст буюу 1-р сараас 5-р сарын хооронд хамгийн их цомог борлуулсан хамтлаг дуучдыг танилцуулж байна...


  1. SHINee
  283,189 цомог зарагдсан (Part 1 Мөн Part 2)
  2-р сарын 2нд гарсан ‘Dream Girl: Misconceptions of You‘
  4-р сарын 26-нд худалдаанд гарсан Why So Serious?: Misconceptions of Me‘
  SM Entertainment

  2. Girls’ Generation
  282,760 цомог зарагдсан
  1-р сарын 1-нд худалдаанд гарсан ‘I Got a Boy‘
  SM Entertainment

  3. Jaejoong (JYJ)
  206,740 цомог зарагдсан (EP болон шинээр хэвлэгдсэн цомог)
  1-р сарын 17-нд худалдаанд гарсан ‘I‘
  2-р сарын 26-нд гарсан ‘Y‘
  C-JeS Entertainment

  4. INFINITE
  158,084 цомог зарагдсан
  3-р сарын 21-нд худалдаанд гарсан ‘New Challenge‘
  Woollim Entertainment

  5. Cho Yong Pil
  150,000 цомог зарагдсан
  4-р сарын 24-нд худалдаанд гарсан ‘Hello‘
  YPC Production

  6. CNBLUE
  118,666 цомог зарагдсан
  1-р сарын 14-нд худалдаанд гарсан ‘RE:BLUE‘
  FNC Entertainment

  7. INFINITE
  91,958 цомог зарагдсан
  1-р сарын 10-нд худалдаанд гарсан ‘Fly High‘
  Woollim Entertainment

  8. B.A.P
  77,990 цомог зарагдсан
  2-р сарын 12-нд худалдаанд гарсан ‘One Shot‘
  TS Entertainment

  9. TEEN TOP
  76,917 цомог зарагдсан
  2-р сарын 25-нд худалдаанд гарсан ‘No.1‘
  T.O.P Media

  10. Super Junior-M
  50,505 цомог зарагдсан
  1-р сарын 7-нд худалдаанд гарсан ‘Break Down‘
  SM Entertainment
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-25) Ïðîñìîòðîâ: 577 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû