Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 оны Шилдэг 10 дуу зохиогч
 • 2012 оны Шилдэг 10 дуу зохиогч 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.26 PM (2013-04-04)

  gd-gd-baby-baby

  Дуу зохиогч нарын хамгийн их хит дуунууд зохиосон хүмүүс Big Bang-ын G-Dragon, Busker Busker-ын Jang Bum Joon, Two Step Sidekick болон Kim Do Hoon нар байсан юм. 2012 он дууссантай холбогдуулан Star News 1 сараас 11 сар хүртэлх дунуудыг судалсан байна. Тэд Melon-оос мэдээллийг аван эхний топ 50-ыг харан түүний дууг зохиосон хүмүүсийг харсан байна.  1. Big Bang’s G-Dragon

  G-Dragon "Crayon,” болон "Missing You” дуугаа Teddy-тэй хамтарч бичсэн мөн "Monster” дуг Choi Pil Gang болон "In The End” дууг Ham Seung Chun нартай хамтарч зохиосон юм. G-Dragon нийт 17 хит ду зохиосон.
  G-Dragon-ы Teddy-тэй хамтарсан дуунууд сайн үзүүлэлт үзүүлсэн юм. "Blue” 3-р сард 1-р байр, "Fantastic Baby” 4-сард 4-р байр, "That XX” 9 сард 4-р байр, 10 сард "Crayon” 5-р байр, "Missing You” 8-р байр, "Monster” дуу 6 сард 2-р байрыг авсан байна.

  Full list of G-Dragon’s top hit songs:

  G-Dragon – "Crayon”
  G-Dragon (Feat. Kim Yoon Ah) -”Missing You”
  Big Bang – "Still Alive”
  Big Bang – "Round Round”
  Big Bang – "Intro”
  Big Bang – "Love Dust”
  Big Bang – "Fantastic Baby”
  Big Bang – "Blue”
  G-Dragon – "That XX”
  G-Dragon (Feat. Kim Jong Wan) – "Today"
  Big Bang – "Bad Boy”
  Big Bang – "Monster”
  Daesung – "Wings”
  G-Dragon – "In The End”
  Big Bang – "Ego”
  Big Bang – "Ain’t No Fun”
  G-Dragon – "One Of A Kind"

  2. Busker Busker-ын Jang Bum Joon (Busker Busker-ын дуунууд)
  3. Double Side Kick (Miryo – "Dirty”, Baek Ji Young – "Good Boy”, Haha & Skull – "Busan Vacance”, Baek Ji Young – "Voice”, SISTAR – "Loving U”, MBLAQ – "It’s War”, MBLAQ – "Scribble”. Huh Gak & Zia – "I Need You”. B.A.P – "Crash”, Mario – "Text”, Kim Tae Woo – "When I Look At Myself”, Zia Feat. Park Kyung of Block B – "Tears Fall”, The Seeya – "My Heart Is Dying”, NS Yoonji – "If You Love Me")
  4. Kim Do Hoon (Juniel – "Illa Illa", CN Blue – "Hey You", FT Island – "Severely", CN Blue – "I Still Love You", G.NA – "2HOT", Ailee – "I’ll Show You", K.Will – "I Need You", K.Will – "I Hate Myself", K.Will – "Please Don’t", FT Island – "I Wish", 2AM – "I Wonder If You Hurt Like Me", Wheesung – "Masterpiece Of You")
  5. Jo Young Soo (T-ara – "Day By Day", T-ara – "Cry Cry", Davichi & T-ara – "We Were In Love", December – "She’s Gone", Noel – "If It’s Love", Yangpa, Davichi, Hanna – "Love Is All The Same", Yangpa, Soyeon, Lee Boram – "I Know", Davichi & 2BiC – "A Night Like This", Orange Caramel – "Funny Hunny")
  6. JYP (Wonder Girls – "Be My Baby", Wonder Girls – "Like This", miss A – "I Don’t Need A Man", Se7en – "When I Can’t Sing", miss A – "Touch", JYP – "Only You", JYP – "Falling", Jinwoon, Kim Ji Soo, Jr, Kang Sora – "B Class Life", JYP, Ga In – "Someone Else)
  7. Choi Kyu Sung (T-ara – "Sexy Love", BEAST – "Midnight", T-ara – "Lovey Dovey", EXID – "Whoz That Girl", Huh Gak – "Hello", Noel – "I Miss You", Noel – "Things I Couldn’t Say", Huh Gak – "The Person Who Loved Me", Noel – "Leaving")
  8. Brave Brothers (Teen Top – "To You", HyunA – "Ice Cream", ZE:A – "Aftermath", Electroboyz – "Ma Boy 2", SISTAR – "Alone", Brave Girls – "Nowadays, You", Teen Top – "Be Ma Girl", Teen Top – "Crazy")
  9. Rado (A Pink – "My My", Trouble Maker – "Trouble Maker”, Huh Gak – "Hello”, A Pink – "Hush", Joosuc (Feat. Lim Jeong Hee) – "Sun & Star", Huh Gak & LE (EXID) – "Whenever You Play That Song", BEAST – "I Knew It")
  10. Shinsadong Tiger (T-ara – "Lovey Dovey”, Whoz That Girl – "EXID”, T-ara – "Sexy Love”, BEAST – "Midnight”, A-Pink – "My My”, Trouble Maker – "Trouble Maker”, 4minute – "Volume Up")


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-04) Ïðîñìîòðîâ: 739 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû