Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 оны хамгийн шилдэг бүжигтэй 10 дуу
 • 2012 оны хамгийн шилдэг бүжигтэй 10 дуу 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.03 PM (2013-04-20)


  SoulTrain.com сайтаас хамгийн шилдэг бүжигтэй 10 дууг шалгаруулжээ... Энд зөвхөн солонгос дуунуудаас шалгаруулаагүй бөгөөд гадаад дуунуудаас мөн багтсан байна...


  SoulTrain.com сайтаас гаргасан Top 10 Dance Tracks of 2012:

  #1: (tie) "Fantastic Baby” BigBang / "Gangnum Style” Psy

  #2: "Let Me Love You” Ne-Yo

  #3: "Beam Me Up” Cazzette

  #4: "Scream” Usher

  #5: "Pound the Alarm” Nicki Minaj

  #6: "Greyhound” Swedish House Mafia

  #7: "Scream & Shout” will.i.am featuring Britney Spears

  #8: "Don’t Wake Me Up” Chris Brown

  #9: "Wild Ones” Flo Rida featuring Sia

  #10: "Live My Life” Far East Movement featuring Justin Bieber
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-20) Ïðîñìîòðîâ: 850 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû