Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 оны хамгийн их үзэгчтэй K-pop-ийн 10 MV
 • 2012 оны хамгийн их үзэгчтэй K-pop-ийн 10 MV 4 CommentsÄîáàâèë Guest  12.03 PM (2012-12-12)


  2012 оны хамгийн их үзэгчтэй K-pop-ийн 10 MV-ний жагсаалт гаржээ. 7-г нь YG Ent авсан байна.


  1. Psy – "Gangnam Style” 925,621,474 үзэгч (YG Entertainment)
  2. Psy ft. Hyuna – "Oppa You’re My Style” – 186,474,756 үзэгч (YG Entertainment)
  3. Big Bang – "Fantastic Baby” – 54,564,812 үзэгч (YG Entertainment)
  4. f(x) – "Electric Shock” – 36,200,745 үзэгч (SM Entertainment)
  5. Taetiseo – "Twinkle” – 31,939,213 үзэгч (SM Entertainment)
  6. Big Bang – "Blue” – 31,753,570 үзэгч (YG Entertainment)
  7. Hyuna – "Ice Cream” – 27,50,865 үзэгч (Cube Entertainment)
  8. Big Bang – "Bad Boy” – 26,207,699 үзэгч (YG Entertainment)
  9. Big Bang – "Monster” – 24,964,245 үзэгч (YG Entertainment)
  10. 2NE1 – "I Love You” – 20,633,036 үзэгч (YG Entertainment)


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-12) Ïðîñìîòðîâ: 776 | Êîììåíòàðèè: 4 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 4


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: hoso

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 122.201.18.184  |  Огноо: (2012-12-13)

  () | 2012-12-13 | Пүрэв|11.14 PM
  yana snsd iigiin heden duu 54 n say lav garsan shde

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: Yurinaa Dong

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 180.235.163.3  |  Огноо: (2012-12-12)

  (Yurinaa) | 2012-12-12 | Лхагва|9.51 PM
  YG lagiinmaa
  ma TTS yvj l bn hyunagiin ice creamig bas nileen vzjee hvmvvs

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: lola nimo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.179.20.245  |  Огноо: (2012-12-12)

  (lola) | 2012-12-12 | Лхагва|7.27 PM
  YG best of best

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: olzii

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.194.115.205  |  Огноо: (2012-12-12)

  () | 2012-12-12 | Лхагва|4.16 PM
  YG YG YG YG YG YG best entertainment

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû