Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 оны хамгийн цэвэрхэн арьстай 10 эмэгтэй Idol
 • 2012 оны хамгийн цэвэрхэн арьстай 10 эмэгтэй Idol 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.56 PM (2013-03-17)  2012 оны хамгийн цэвэрхэн арьстай 10 эмэгтэй Idol...


  1.2ни1 Сандара

  2NE1-%E2%80%93-W-Magazine-August-Issue-%E2%80%9912-C

  2.Snsd Taeyeon

  -SNSD-IGAB-Photocard-girls-generation-snsd-33200745-500-680

  3.F(x) Sulli

  fx%20sulli%202012%20sbs%20drama%20awards%20(4)

  4.2ne1 Bom

  2NE1-%E2%80%93-W-Magazine-August-Issue-%E2%80%9912-F

  5.Kara Hara

  hara1

  6.SNSD Seohyun

  1(2)

  7.4minute Hyuna

   hyuna(3)

  8.T-ara Eunjung

  t-araeunjungbestofbest2009-2012album

  9.Miss A Suzy

  201210241056552510_1

  10.After School NANA

  307579_475195072522734_16260517_n


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-17) Ïðîñìîòðîâ: 825 | Ðåéòèíã: 3.8/6
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû