Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 оны азийн шилдэг 10 дуу
 • 2012 оны азийн шилдэг 10 дуу 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.17 PM (2013-05-04)


  2012 оны азийн шилдэг 10 дууг танилцуулж байна... Эдгээр дуунууд нь азийн охид хөвгүүдэд хамгийн их таалагдаж мөн хамгийн их сонссон дуунууд юм.

  http://www.nwasianweekly.com/wp-content/uploads/2013/32_02/songs_jjproject.jpg

  JJ Project

  10. JJ Project – "Bounce”

  http://www.nwasianweekly.com/wp-content/uploads/2013/32_02/songs_afterschool.jpg

  After School

  9. After School – "Flashback”

  http://www.nwasianweekly.com/wp-content/uploads/2013/32_02/songs_kyary.jpg

  Kyary Pamyu Pamyu

  8. Kyary Pamyu Pamyu – "CANDY CANDY” Япон J-pop

  http://www.nwasianweekly.com/wp-content/uploads/2013/32_02/songs_shinee.jpg

  SHINee

  7. SHINee – "Sherlock”

  http://www.nwasianweekly.com/wp-content/uploads/2013/32_02/songs_4minute.JPG

  4Minute

  6. 4Minute – "Volume Up”

  http://www.nwasianweekly.com/wp-content/uploads/2013/32_02/songs_perfume.jpeg

  Perfume

  5. Perfume – "Spending All My Time” J-pop Япон

  http://www.nwasianweekly.com/wp-content/uploads/2013/32_02/songs_tara.jpg

  T-ara

  4. T-ara – "Lovey-Dovey”

  http://www.nwasianweekly.com/wp-content/uploads/2013/32_02/songs_tvxq.jpg

  TVXQ!

  3. TVXQ! – "Android”

  http://www.nwasianweekly.com/wp-content/uploads/2013/32_02/songs_girls.jpg

  Girls’ Generation

  2. Girls’ Generation – "Paparazzi”

  http://www.nwasianweekly.com/wp-content/uploads/2013/32_02/songs_bigbang.jpg

  Big Bang

  1. Big Bang ­– "Fantastic Baby”


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-04) Ïðîñìîòðîâ: 982 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?



Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû