Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 онд Youtube-д хамгийн их хайгдсан 100 од
 • 2012 онд Youtube-д хамгийн их хайгдсан 100 од 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.31 PM (2013-04-08)


  TVN Korea-аас 2012 онд Youtube сайтад хамгийн их хайгдсан оддыг шалгаруулсан байна...


  1.Psy
  2.Top (BigBang)
  3.Hyoyeon (SNSD)
  4.Yoona (SNSD)
  5.Jessica (SNSD)
  6.Seohyun (SNSD)
  7.Sunny (SNSD)
  8.Junsu (JYJ)
  9.Eunhyuk (Super Junior)
  10.Taeyeon (SNSD)
  11.Donghae (Super Junior)
  12.Yuri (SNSD)
  13.Tiffany (SNSD)
  14.Kyuhyun (Super Junior)
  15.Sooyoung (SNSD)
  16.G–Dragon (BigBang)
  17.Sungmin (Super Junior)
  18.Yesung (Super Junior)
  19.Key (SHINee)
  20.Onew (SHINee)
  21.Shindong (Super Junior)
  22.Leeteuk (Super Junior)
  23.Kim Hyun Joong
  24.Taeyang (BigBang)
  25.Jaejoong (JYJ)
  26.Heechul (Super Junior)
  27.Se7en
  28.Siwon (Super Junior)
  29.Yunho (TVXQ)
  30.Jonghyun (SHINee)
  31.Ryeowook (Super Junior)
  32.Krystal (fx)
  33.Suzy (Miss A)
  34.Changmin (TVXQ)
  35.Seungri (BigBang)
  36.Minho (SHINee)
  37.Kangin (Super Junior)
  38.Yoochun (JYJ)
  39.Taemin (SHINee)
  40.Daesung (BigBang)
  41.Nichkhun (2PM)
  42.Victoria (fx)
  43.Hyuna (4Minute)
  44.Park bom (2ne1)
  45.Cl (2ne1)
  46.Wooyoung (2PM)
  47.Min (Miss A)
  48.Junhyung (Beast)
  49.Yoseob (Beast)
  50.Sohee(Wonder Girls)
  51.Junho (2PM)
  52.Luna (fx)
  53.Dara (2ne1)
  54.Minzy (2ne1)
  55.Kevin (U-Kiss)
  56.Taecyeon (2PM)
  57.Hyunseung (Beast)
  58.Doojoon (Beast)
  59.Amber (fx)
  60.Jiyeon (T-ara)
  61.Leejoon (Mblaq)
  62.Chansung (2PM)
  63.Kikwang (Beast)
  64.Yonghwa (Cn Blue)
  65.Mir (Mblaq)
  66.Junsu (2PM)
  67.G.O (Mblaq)
  68.Boa
  69.Sulli (fx)
  70.Hara (Kara)
  71.Dongwoon (Beast)
  72.Hongki (Ft Island)
  73.Kai (EXO-K)
  74.Hyomin (T-ara)
  75.IU
  76.Luhan (EXO-M)
  77.Sunye(Wonder Girls)
  78.Yubin (Wonder Girls)
  79.Jokwon – (2AM)
  80.Nicole (Kara)
  81.Jia (Miss A)
  82.Eli (U-Kiss)
  83.Do (EXO-K)
  84.Uee (After School)
  85.Yeeun(Wonder Girls)
  86.Jiyoung (Kara)
  87.Dongho (U-Kiss)
  88.L (Infinite)
  89.Hyorin (Sistar)
  90.Seungho (Mblaq)
  91.Woohyun (Infinite)
  92.Kris (EXO-M)
  93.Cheondung – (Mblaq)
  94.Fei (Miss A)
  95.Gayoon (4Minute)
  96.Bora (Sistar)
  97.Baekhyun (EXO-K)
  98.Sohyun (4Minute)
  99.Hyosung (Secret)
  100.G.NA

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-08) Ïðîñìîòðîâ: 848 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû