Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 онд гарсан олон ангит драма-уудын шилдэг 5 Ост
 • 2012 онд гарсан олон ангит драма-уудын шилдэг 5 Ост 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.44 PM (2013-03-03)


  2012 онд гарсан олон ангит драма-уудын шилдэг 5 Ост-ыг танилцуулж байна...  1. Нар сарны тэврэлт (Back In Time) // by Lyn (린) 
  The Moon That Embraces The Sun OST (해를 품은 달 OST)

  http://i.dramacrazy.net/dvd.jpg


  2. 너라서 (Because It's You) // by Davichi (다비치)
  Big OST (빅 OST)

  http://www.allkpop.com/wp-content/uploads/2012/05/20120524_big_poster_1.jpg


  3. 환상 (Fantasy) // by Jang Jae-in (장재인)
  Arang and The Magistrate OST (아랑사또전 OST)

  http://www.kpoplyrics.net/wp-content/uploads/2012/09/arang-and-the-magistrate-ost4.jpg  4. Баг (Goodbye Day) // Ulala Session хамтлаг
  Bridal Mask / Gaksital OST (각시탈 OST)

  http://kdramachoa.com/wp-content/uploads/2012/06/20120627-Bridal-Mask-Ep9.jpg

  5.  (Love Note) // Дуучин Ailee
  Full House Take 2 OST (풀하우스 테이크 2 OST)

  http://3.bp.blogspot.com/-noXdu9ABir0/UPIiGrUcmyI/AAAAAAAALWQ/RXz2Uidw6vU/s1600/FH.jpg


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-03) Ïðîñìîòðîâ: 717 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû