Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 1992 онд төрсөн эрэгтэй болон эмэгтэй Idol-ууд
 • 1992 онд төрсөн эрэгтэй болон эмэгтэй Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.27 AM (2013-06-09)


  1992 онд төрсөн эрэгтэй болон эмэгтэй Idol-уудыг танилцуулж байна...  Эмэгтэй

  1. 5 Dolls NaYeon
  2. Sistar SoYou
  3. Fiestar Cheska 
  4. The SeeYa YoungJoo   
  5. 4Minute HyunA
  6. GI EunJi   
  7. Two X EunYoung
  8. Wonder Girls SoHee
  9. Baby Soul  
  10. Dal Shabet GaEun
  11. After School Lizzy
  12. After school E-Young
  13. Wonder Girls HyeLim  
  14. Brave Girls YooJin
  15. f(x) Amber
  16. Hello Venus Yoo Ara  
  17. The SeeYa YooJin 
  18. Girl's Day YuRa 
  19. Hello Venus YoonJo
  20. AOA Yuna

  Эрэгтэй

  1. ZE:A DongJun
  2. E-7 Go Up
  3. Big Star RaeHwan
  4. Big Star FeelDog  
  5. SPEED TaeHa  
  6. BtoB HyunSik
  7. Inifinite L
  8. B1A4 SanDeul    
  9. VIXX Ken
  10. Block B U-Kwon
  11. A-Prince MinHyuk/Doan  
  12. EXO - K BaekHyun
  13. HISTORY Kim Si Hyoung  
  14. LC9 J-HYO
  15. Block B Kyung 
  16. OFFROAD SeungHun
  17. FT Island SeungHyun
  18. B1A4 BaRo
  19. Block B Zico
  20. HISTORY Kim Jae Ho
  21. EXO - M Chen
  22. Teen Top C.A.P
  23. Lu:Kus KyungJin
  24. FT Island MinHwan 
  25. 100% JongHwan
  26. EXO - K ChanYeol
  27. M4M Alen
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-09) Ïðîñìîòðîâ: 947 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû