Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Үзэгчдийг хамгийн ихээр хүлээлгэж буй Драма-ийн хосууд
 • Үзэгчдийг хамгийн ихээр хүлээлгэж буй Драма-ийн хосууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.49 PM (2013-02-07)


  Нетзинчүүдийн дунд хамгийн ихээр харахыг хүсэж байгаа драма-ийн хосууд гэсэн санал асуулга явж дуусжээ...


  1-р байранд SBS-ийн шинэ драма "That Winter The Wind Blows”-ийн хосууд болох Jo In Sung болон Song Hye Kyo нар 63.2%-ийн саналаар.

  http://kdramachoa.com/wp-content/uploads/2013/01/20130101-The-Winter-That-Wind-Blows.jpg

  2-р байранд яг одоо MBC телевизээр гарч байгаа "Level 7 Civil Servant”драма-ийн хосууд болох Joo Won, Choi Kang Hee нар 29.9%-ийн саналаар

  http://en.korea.com/files/2013/01/2013012518241592537_1.jpg

  3-р байранд "Yawang" драма-ийн хосууд болох Kwon Sang Woo болон Soo Ae нар тус тус эхний 3 байруудыг эзэлсэн байна.

  http://img.ohkpop.com/2012/12/18/pr82Sw15.jpg


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-07) Ïðîñìîòðîâ: 619 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû