Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'YG Entertainment' уран бүтээлчдийнх нь тухай худал цуу яриаг таслан зогсооно
 • 'YG Entertainment' уран бүтээлчдийнх нь тухай худал цуу яриаг таслан зогсооно 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.56 PM (2013-03-04)

  YG Энтертайнмэнт компанийх нь уран бүтээлчдийг доромжилсон цуу яриаг таслахаар шийджээ. Мөн ийм утгагүй цуу яриа тараагаад байгаа буруутананд хууль ёсны арга хэмжээ авах гэнэ.

  11 сарын 3-д YG Энтертайнмэнт, "Бид ойрын үед Park Bom, Sandara ParkMinzy нарыг гүтгэсэн худал цуу яриа болон хар тамхитай холбоотой цуу яриаг сонсоод байгаа. Эдгээр цуу ярианууд хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн сайтууд дээр тархаад байна. Эд бол ямар ч ор үндэслэлгүй зүйл.”

  Мөн "Эхэндээ, их утгагүй байсан учир бид зүгээр л тоолгүй орхисон.  Гэсэн ч цуу яира маш хурдтай тархан бид нөхцөл байдлыг өөрсдөө шийдвэрлэж чадахааргүй боллоо гэж шийдээд хуулийн дагуу арга хэмжээ авахаар боллоо.”

  YG Энтертайнмэнт цаашлан, "Бид дахин хэлье, тэдгээр цуу яриа ямар ч ор үндэслэлгүй худал зүйл, тэгэхээр фенүүд санаа зовох хэрэггүй.  Хэвлэл мэдээллийнхэн, олон нийтийн сайтууд эдгээр худал зүйлүүдийг тарааж байна. Бид тэднийг гутаан доромжилсон худал цуу яриа тараасан учир хууль ёсны арга хэмжээ авахаар төлөвлөөд байна.”

  Мөн "Бид 11 сарын 4-ы өглөө албан ёсоор гомдол гаргана.  Цаашилбал бид Сөүлийн Кибэр Халдлагын Хэлтэстэй хамтран энэ асуудалтай холбоотой хэнийг ч болов мөрдөх болно.”

  YG Энтертайнмэнтийн хувьцаа хар тамхины хэрэгтэй холбогдуулан үнэхээр том цохилтонд ороод байгаа. G-Dragon-ы хар тамхины хэргээс авхуулаад тэдний хувьцаа 24,600-аас 22,100 вон болж унаснаас нийт 3 тэрбум вон алдсан. Ийм нөхцөл байдалд тэдний хувьцаа ямар байдалд байгаа нь одоохондоо мэдэгдээгүй байна.

  Өмнө нь бас JYJ-гийн тухай худал цуу яриа тарж C-Jes Энтертайнмэнт бас арга хэмжээ авч байсан.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-04) Ïðîñìîòðîâ: 574 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû