Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Тэд бол өндөр, Өндөр эмэгтэй Idol-ууд
 • Тэд бол өндөр, Өндөр эмэгтэй Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.57 PM (2013-03-08)


  Тэд бол өндөр, Өндөр эмэгтэй Idol-ууд...


  Girls’ Generation‘s Sooyoung

  SISTAR‘s Soyu

  miss A‘s Suzy

  After School‘s UEE

  2NE1‘s Bom

  KARA‘s Jiyoung

  Nine Muses‘ Sera

  http://www.asianpopcorn.com/fanpages_images/Nine_Muses_s_Ryu_SeRa_05082010191443.jpg

  T-ara‘s Eunjung

  http://24.media.tumblr.com/tumblr_mb13mwrPZM1qctvq8o1_500.jpg

  Hello Venus‘ Nara

  Dal Shabet‘s Subin

   

  f(x)‘s Sulli


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-08) Ïðîñìîòðîâ: 728 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû