Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü T-ara “Sexy Love” дууны албан ёсны MV гарлаа
 • T-ara “Sexy Love” дууны албан ёсны MV гарлаа 4 CommentsÄîáàâèë Guest  11.13 PM (2012-09-02)


  T-ara шинэ альбум-ны "Sexy Love" MV гарлаа... (бүжгийн хувилбар)


  Êàòåãîðèÿ: Тоглолт шоу MV | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-02) Ïðîñìîòðîâ: 880 | Êîììåíòàðèè: 4 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 4


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: zaya naymdavaa

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 202.55.179.27  |  Огноо: (2012-09-04)

  (eegii9919) | 2012-09-04 | Мягмар|12.53 PM
  sain l bnshdee

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: Nensi

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 122.201.18.137  |  Огноо: (2012-09-03)

  () | 2012-09-03 | Даваа|6.40 PM
  unendee taalagdagu !!!! ehlel ntr ni Wondergirls-n like moneytei tustei bolj ntr dur turh ni zohiogu sanagdsan

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: ERHEE

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 203.194.115.161  |  Огноо: (2012-09-03)

  () | 2012-09-03 | Даваа|0.37 AM
  gologuudiig harhaar l uur hureed baihiin

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Eunjung

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 82.173.195.98  |  Огноо: (2012-09-02)

  () | 2012-09-02 | Ням|11.22 PM
  yo tas2 xairtai shuu t-ara daa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû