Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Shinee' Хамтлагийнхан багадаа | Фото
 • 'Shinee' Хамтлагийнхан багадаа | Фото 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.27 PM (2012-09-17)


  'Shinee' Хамтлагийнхан багадаа | Фото

  Onew
  :

  http://24.media.tumblr.com/tumblr_l0ia2usaW51qzvlejo1_250.jpg

  Minho:

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTg4U3wmwGGRTYq4Q30ygn0uuSOyfVDFdF0HWp-q6Rr6ZlwYJTP3fNsme5K

  TaeMin:

  http://3.bp.blogspot.com/_cMBwwYZfYcE/Sz1qZFrXaDI/AAAAAAAAQM0/dtCpApneiTA/s400/who1.jpg

  Key:

  http://www.asianpopcorn.com/news_images/Baby95key95from95SHINee-20090620020426.jpg

  Jonghyun:

  http://en.korea.com/shinee/files/2011/05/b0fab0c5bbe7c1f836_yellow4537_qlrqoddl26_2885901.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-17) Ïðîñìîòðîâ: 780 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû