Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Seo In Guk-Ийн ideal type-д Yoonа-ийн дараа Eunji ордог
 • Seo In Guk-Ийн ideal type-д Yoonа-ийн дараа Eunji ордог 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.51 PM (2013-04-20)


  Дэлгэрэнгүйг үзнэ үү
  Со ин гүк өөрийнхөө ideal type аар Юна-г сонгожээ .

  KBS Cool FM Ryeowook Ин гүкээс ингэж асуужээ : Та Юна , Ынжи ( Монголоор ингэж галиглан бичих нь зөв бичих дүрэмд таарна ) 2 ийн алинд нь илүү дуртай вэ ?

  Тэр шууд л Юна гэж хэлсэн байна . Яагаад вэ ? гэвэл Love Rain гарснаас хойш би тэрэнд дуртай болж эхэлсэн . Юна үнэхээр хөөрхөн , би шинэ селка бүрийг нь алгасалгүй үздэг гэж хэлжээ .

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Zip (2013-04-20) Ïðîñìîòðîâ: 580 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû