Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü “Secret Garden” 1-р анги | Монгол хадмал орчуулгатай
 • “Secret Garden” 1-р анги | Монгол хадмал орчуулгатай 2 CommentsÄîáàâèë Guest  10.04 PM (2013-04-30)


  "Secret Garden” буюу Нууц Цэцэрлэг олон ангит шилдэг драма-ийг хүргэж байна...


  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-30) Ïðîñìîòðîâ: 5748 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 4.0/6
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: зочин

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.126.91.159  |  Огноо: (2014-10-29)

  () | 2014-10-29 | Лхагва|0.17 AM
  бусад анги нь яагаад байхгүй байгаа юм бэ? хаанаас олж үзэх вэ? ахиад оруулах боломжтой юу?

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Amartsetseg

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 112.72.13.131  |  Огноо: (2014-07-12)

  () | 2014-07-12 | Бямба|7.22 PM
  Ih udaan unshih ym aa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû