Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "Сүнс" 12-р анги Шинэ драма | Монгол хадмал орчуулгатай
 • "Сүнс" 12-р анги Шинэ драма | Монгол хадмал орчуулгатай 2 CommentsÄîáàâèë Guest  4.16 PM (2012-08-13)


  "Сүнс" Онц сонирхолтой 2012 оны Шинэ драма | Монгол хадмал орчуулгатай
  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-13) Ïðîñìîòðîâ: 1218 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: zaya naymdavaa

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.55.179.27  |  Огноо: (2012-08-13)

  (eegii9919) | 2012-08-13 | Даваа|6.45 PM
  yoooy ene kino unen tasartsan kino daraagin angiig ni hurdan taviad ogorei

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû