Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Орос фенүүдийн сонгосон Kpop-ийн 'TOP 32' Mister болон Miss-үүд
 • Орос фенүүдийн сонгосон Kpop-ийн 'TOP 32' Mister болон Miss-үүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.12 AM (2013-06-07)


  Орос фенүүдийн сонгосон Kpop-ийн 'TOP 32' Mister болон Miss-үүдыг танилцуулж байна...  K-pop Mister Top-16
  1. Jaejoong из JYJ
  2. L из INFINITE
  3. T.O.P из Big Bang
  4. Jung Yong Hwa из CNBLUE
  5. Him Chan из B.A.P
  6. Kim Hyun Joong из SS501
  7. Lee Joon из MBLAQ
  8. Minhyuk из BTOB
  9. Donghae из Super Junior
  10. Jaehyo из Block B
  11. JB из JJ Project
  12. JR из NU'EST
  13. L.Joe из TEEN TOP
  14. Dongwoon из B2ST
  15. Lee Hong Ki из F.T. Island
  16. Sulhu из X-5

  K-pop Miss Top-16
  1. Lee Hyori
  2. BoA
  3. Dara из 2NE1
  4. Sulli из f(x)
  5. Nana из After School
  6. Jessica из Girls' Generation
  7. Ga In из Brown Eyed Girls
  8. Bora из SISTAR
  9. Ji Yeon из T-ara
  10. HyunA из 4Minute
  11. Lee Hi
  12. IU
  13. Sun Hwa из Secret
  14. So Hee из Wonder Girls
  15. Hyejeong из AOA
  16. Jae Kyung из Rainbow

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-07) Ïðîñìîòðîâ: 886 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû