Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Насаар чацуу ч гэсэн тэднээс хөгшин харагддаг одууд
 • Насаар чацуу ч гэсэн тэднээс хөгшин харагддаг одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.24 PM (2013-04-26)


  Доорх харьцуулсан одууд бүгд насаар адил чацуу шүү... ( Эхний эгнээнд байгаа одууд яг насандаа залуу харагддаг бол 2-дахь эгнээнд байгаа одууд нас чацуу ч арай л хөгшин овортой харагдаж байна.)


  Lee Seung Hwan vs Kim Tae Won (48)


  Hwang Shin Hye vs Park Hae Mi (50)


  Seo Taiji vs Yoon Jung Soo


  Park Joo Mi vs Kim Ji Sun (41)


  Tak Jae Hoon vs Sung Ji Roo (45)


  Jung Hye Young vs Yoo Chae Young (40)


  Choi Kang Hee vs Chae Ri Na (36)


  Kim Won Joon vs Im Chang Jung (40)


  Won Bin vs Lee Tae Gon (36)


  Im Soo Jung vs Shin Bong Sun (33)


  Bae Doo Na vs Park Kyung Lim (34)


  Park Shi Hoo vs Kim Tae Hyun (35)


  Jang Nara vs Narsha (32)


  Yoon Seung Ah vs Kang Yoomi (30)


  Choi Daniel vs Yoon Shi Yoon (27)


  Sandara Park vs Seo In Young (29)


  Moon Geun Young vs Kim Sae Rom (26)


  Song Joong Ki vs Lee Kwang Soo (28)


  Yoo Seung Woo vs Oh Ha Young (17)


  Kim Heechul vs Mithra Jin (30)

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-26) Ïðîñìîòðîâ: 1109 | Ðåéòèíã: 4.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû