Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Намхан нуруутай ч дур булаам хөөрхөн эмэгтэй Idol-ууд
 • Намхан нуруутай ч дур булаам хөөрхөн эмэгтэй Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.06 PM (2013-05-05)


  Намхан нуруутай ч дур булаам хөөрхөн эмэгтэй Idol-уудыг танилцуулж байна...


  Girls’ Generation‘s Taeyeon

  f(x)‘s Luna

  miss A‘s Min

  SISTAR’s Hyorin


  After School‘s Raina

  SECRET‘s Hyosung

  2NE1‘s Dara

  KARA‘s Seungyeon

  T-ara‘s Boram

  AOA‘s Jimin

  Rainbow‘s Hyunyoung

  Girl’s Day‘s Minah

  4minute‘s Sohyun

  A Pink‘s Chorong

  Brown Eyed GirlsGa In

  Tiny-G


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-05) Ïðîñìîòðîâ: 799 | Ðåéòèíã: 2.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû