Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'MELON' 2012 оны шилдгүүдийн жагсаалт
 • 'MELON' 2012 оны шилдгүүдийн жагсаалт 1 CommentsÄîáàâèë Guest  10.31 PM (2012-12-28)


  'MELON' 2012 оны шилдгүүдийн жагсаалтыг хүргэж байна...


  Жилийн нийт:

  1. PSY – Gangnam Style
  2. SISTAR – Alone
  3. Busker Busker – Cherry Blossom Ending
  4. SISTAR – Loving U
  5. BIGBANG – Fantastic Baby
  6. 2NE1 – I Love You
  7. Busker Busker – If You Really Love Me
  8. Ailee – Heaven
  9. Seo In Guk & Eunji – All For You
  10. Busker Busker – First Love
  11. IU – Every End Of The Day
  12. T-ara – Lovey Dovey
  13. TaeTiSeo – Twinkle
  14. Huh Gak – The Person Who Once Loved Me
  15. Naul – Wind Memory
  16. Busker Busker – Yeosu Night Sea
  17. BIGBANG – Monster
  18. BIGBANG – Blue
  19. Maroon 5 – Moves Like Jagger
  20. Huh Gak ft. Zia – I Need You
  21. Baek Ji Young – Voice
  22. Wonder Girls – Like This
  23. IU – You & I
  24. Lee Jonghyun – My Love
  25. Lyn – Back In Time
  26. Verbal Jint – You Are Pretty Enough
  27. K. Will – Please Don’t
  28. Lee Hyun – My Heartache
  29. T-ara – Day by Day
  30. PSY ft. Lena Park – What Would Have Been
  31. 10cm – Sorrow
  32. f(x) – Electric Shock
  33. PSY ft. Sung Si Kyung – Passionate Goodbye
  34. Juniel – Illa Illa
  35. Lee Hi – 1234
  36. Roy Kim & Jung Joon Young – Becoming Dust
  37. Ailee – I Will Show You
  38. Busker Busker – It’s Hard To Face You
  39. G-Dragon – Crayon
  40. Troublemaker – Troublemaker
  41. Ga In – Bloom
  42. Busker Busker – The Flowers
  43. BoA – Only One
  44. Orange Caramel – Lipstick
  45. Ulala Session – Beautiful Night
  46. Huh Gak – One Person
  47. 10cm – Good Morning
  48. Maroon 5 – Payphone
  49. Dynamic Duo – Without You
  50. G-Dragon ft. Kim Yuna – Missing You

  Жилийн турш үргэлжилсэн

  1. PSY – Gangnam Style
  2. SISTAR – Alone
  3. SISTAR – Loving U
  4. Busker Busker – Cherry Blossom Ending
  5. 2NE1 – I Love You
  6. BIGBANG – Fantastic Baby
  7. Busker Busker – If You Really Love Me
  8. Seo In Guk & Eunji – All For You
  9. Ailee – Heaven
  10. Naul – Wind Memory

  Их татагдсан

  1. Busker Busker – Cherry Blossom Ending
  2. SISTAR – Alone
  3. BIGBANG – Fantastic Baby
  4. T-Ara – Lovey Dovey
  5. Ailee – Heaven
  6. PSY – Gangnam Style
  7. BIGBANG – Blue
  8. Lyn – Back In Time
  9. IU – Every End Of The Day
  10. Busker Busker – First Love

  Шилдэг цомoгууд

  1. Busker Busker – Busker Busker 1st Album
  2. PSY – 6 Rules (Part 1)
  3. BIGBANG – 5th Mini Album: ALIVE
  4. G-Dragon – 1st Mini Album: One Of A Kind
  5. Busker Busker – 1st Wrap Up Album
  6. BIGBANG – 5th Mini Album (Repackaged): STILL ALIVE
  7. Naul – Principle of My Soul
  8. Various Artists – Superstar K4 TOP 12 (Part 1)
  9. Primary – Primary & The Messengers
  10. Epik High – 99


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-28) Ïðîñìîòðîâ: 571 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 124.158.70.88  |  Огноо: (2012-12-29)

  (arma) | 2012-12-29 | Бямба|3.12 PM
  sistar iu 2maani esto sn bnaa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû