Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Кофены сурталчилгааг хамгийн гайхалтайгаар сурталчилж чадах 5 Idol-ууд
 • Кофены сурталчилгааг хамгийн гайхалтайгаар сурталчилж чадах 5 Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.34 PM (2013-06-04)


  Кофены сурталчилгааг хамгийн гайхалтайгаар сурталчилж чадах 5 Idol-ууд...


  1. CNBLUE's Yonghwa

  http://media.tumblr.com/tumblr_lywpj5V0tA1qdnekk.jpg

  2. BTOB's Sungjae

  http://25.media.tumblr.com/tumblr_mb26q9zIGZ1rtre1yo1_500.jpg

  3. Kim Hyunjoong

  http://4.bp.blogspot.com/-zTgmrk4WxfU/TglAETbTm3I/AAAAAAAAJ9c/BRuKDWWMRE4/s400/unledyn.png

  4. SNSD's Yuri

  http://media.tumblr.com/tumblr_lau0fjko9l1qctzxt.jpg

  5. Roy Kim

  https://lh6.googleusercontent.com/proxy/c_qVfRt2yci71og482xykC8glHssEmCkDWcZGn4FY40cqln0t8pOO_-jEKtrgDQd35KJkeHAg7VErnpf1HQlWjI4E_eDmOxNcGje=w506-h285-n-o

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-04) Ïðîñìîòðîâ: 725 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû