Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хятад улсын залуусд хамгийн их таалагддаг 30 эмэгтэй idol
 • Хятад улсын залуусд хамгийн их таалагддаг 30 эмэгтэй idol 1 CommentsÄîáàâèë Guest  11.27 PM (2012-07-10)

  Хятад улсын залуусд хамгийн их таалагддаг 30 эмэгтэй оддыг танилцуулж байна...


   

  1. IU

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2012/03/20120318_IU_hooroorooksong.png

  2. Taeyeon (Girls’ Generation)

  зураг устгагдсан......

  3. Suzy (miss A)

  4. Yoona (Girls’ Generation)

  5. Hara (Kara)

  6. Sulli (f(x)

  7. HyunA (4Minute)

  зураг устгагдсан......

  8. Victoria (f(x))

  9. Ji Yeon (T-ara)

  10. Min Kyung (Davichi)
   
  11. Krystal (f(x))
   

  12. Jessica (Girls’ Generation)

  зураг устгагдсан....

  13. Hyosung (Secret)

  14. UEE (After School)
   
   
  15. Seung Yeon (Kara)
   
   
  16. EunJung (T-ara)
   
   
  17. Seo Hyun (Girls’ Generation)
   
   
  18. Yuri (Girls’ Generation)
   
  зураг алга......
   
  19. Park Bom (2NE1)
   
   
  20. Lizzy (After School)
   
   
  21. Joo Yeon (After School)
   
   
  22. Woo Ri (Rainbow)
   
  23. Tiffany (Girls’ Generation)
   
   
  24. Sandara Park (2NE1)
   
   
  25. Ji Young (Kara)
   
   
  26. Minah (Girl’s Day)
   
   
  27. So Yeon (T-ara)
   
   
  28. Yura (Girl’s Day)
   
   
  29. Sunhwa (Secret)
   

  30. Min (miss A)

  http://www.asianbite.com/photos/suzy-miss-a_24902.jpg  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-10) Ïðîñìîòðîâ: 1171 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: jokonda zewa

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.91.117.4  |  Огноо: (2012-07-23)

  (jokonda) | 2012-07-23 | Даваа|6.56 PM
  suzy victoria 2 yar dooguur bnaa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû