Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамтлагтаа жоохон хүүхэд шиг царайтай ,хамтлагийн макнаe гэж бодоход хүргэдэг Idol-ууд
 • Хамтлагтаа жоохон хүүхэд шиг царайтай ,хамтлагийн макнаe гэж бодоход хүргэдэг Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.48 PM (2013-03-07)

  Хамтлагтаа жоохон хүүхэд шиг царайтай ,хамтлагийн макнаe гэж бодоход хүргэдэг Idol-уудыг танилцуулж байна...


  1.2ne1 -Dara, 27

  2.B2ST-Yeosob ,22

  3.2PM-Junho ,23

  4.KARA- Kang Seungyeon ,24

  5.T-ARA Boram ,26

  6.SNSD-Taeyeon ,23


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Zip (2013-03-07) Ïðîñìîòðîâ: 690 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû