Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн шилдэг стилтэй 7 алдартан
 • Хамгийн шилдэг стилтэй 7 алдартан 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.08 AM (2013-04-29)


  Хамгийн шилдэг стилтэй 7 алдартанг танилцуулж байна...


  1.G-Dragon

  http://1.bp.blogspot.com/-HGgMk6J3oqQ/UOuWY3iWB0I/AAAAAAAALeY/32Uwiht6C7I/s640/GDragon+BSX.png

  2.Kim JaeJoong

  http://24.media.tumblr.com/f40f5285a587871a12750ae8331ca7d6/tumblr_mg9dzzibAM1r9f1l9o1_500.png

  3.Jang Geun Suk

  http://en.korea.com/jangkeunsuk/files/2012/11/8126767239_b2e6e7aa72.jpg

  4.Key

  http://images6.fanpop.com/image/photos/32900000/Shinee-shinee-32986144-460-351.jpg

  5.TOP

  http://images6.fanpop.com/image/photos/33300000/-T-O-P-choi-seung-hyun-33334498-500-376.png

  6.CL

  http://images6.fanpop.com/image/photos/32400000/CL-2ne1-32493343-480-514.png

  7.Jessica

  http://25.media.tumblr.com/998280b8219f7529ec8a930c70d1262c/tumblr_mg8e84Udjz1qitdj1o1_500.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-29) Ïðîñìîòðîâ: 1305 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû