Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн нэр хүндтэй 10 Hallyu эмэгтэй жүжигчид
 • Хамгийн нэр хүндтэй 10 Hallyu эмэгтэй жүжигчид 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.10 AM (2013-04-20)


  Хамгийн нэр хүндтэй 10 Hallyu эмэгтэй жүжигчидийг танилцуулж байна...


  Song Hye Gyo

  Song Hye Gyo - Hallyu Top 10

  Song Hye-kyo 1981 оны 11-р сарын 22-нд төрсөн Hallyu од.

  Moon Chae Won

  Moon Chae Won - Hallyu Top 10

  Moon Chae-won 1986 оны 11-р сарын 13-нд төрсөн Hallyu од.

  Han Hyo Joo

  Han Hyo Joo - Hallyu Top 10

  Han Hyo-joo 1987 оны 2-р сарын 22-нд төрсөн Hallyu од.

  Ha Ji Won

  Ha Ji Won - Hallyu Top 10

  Ha Ji-won 1978 оны 7-р сарын 28-нд төрсөн Hallyu од.

  Jeon Ji Hyun

  Jeon Ji Hyeon - Hallyu Top 10

  Jun Ji-hyun 1981 оны 10-р сарын 30-нд төрсөн Hallyu од.

  Yoon Eun Hye

  Yoon Eun Hye

  Yoon Eun-hye 1984 оны 10-р сарын 3-нд төрсөн Hallyu од.

  Park Ha Seon

  Park Ha Seon - Hallyu Top 10

  Park Ha-sun Hallyu од.

  Kim Tae Hee

  Kim Hae Tee - Hallyu Top 10

  Kim Tae-hee 1980 оны 3-р сарын 29-нд төрсөн Hallyu од.

  Ku Hye Sun

  Ku Hye Sun

  Ku Hye-sun 1984 оны 11-р сарын 9-нд төрсөн Hallyu од.

  Son Ye Jin

  Son Ye Jin - Hallyu Top 10

  Son Ye-jin 1982 оны 7-р сарын 11-нд төрсөн Hallyu од.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-20) Ïðîñìîòðîâ: 920 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû