Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Хүнд цохилт 3' инээдмийн шилдэг драма 3,4,5,6-р анги
 • 'Хүнд цохилт 3' инээдмийн шилдэг драма 3,4,5,6-р анги 2 CommentsÄîáàâèë Guest  9.50 PM (2013-05-09)


  High Kick!3 буюу Хүнд цохилт 3 хэмээх 2012 оны инээдмийн шилдэг драма-ийг монгол хэлээр хүргэж байна...

  3,4-р анги
  5,6-р анги


  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-09) Ïðîñìîòðîâ: 7189 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 4.2/9
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: urtnasan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 180.235.184.114  |  Огноо: (2014-03-18)

  () | 2014-03-18 | Мягмар|4.44 PM
  hi hund tsohilt

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: urtnasan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 180.235.184.114  |  Огноо: (2014-03-18)

  () | 2014-03-18 | Мягмар|4.42 PM
  hi

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû