Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Яг одоогоор хамгийн олон Anti Fan-тай хамтлагууд
 • Яг одоогоор хамгийн олон Anti Fan-тай хамтлагууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.58 AM (2013-06-05)

  Яг одоогоор хамгийн олон Anti Fan-тай хамтлагуудыг танилцуулж байна...


  1) 2PM - 16465

  2) BIGBANG - 9584

  3) BEAST - 9022

  4) BOYFRIEND - 5155

  5) SNSD - 4593

  6) KARA - 3422

  7) DAL SHABET - 3343

  8) WONDER GIRLS - 2283

  9) SUPERJUNIOR - 1755

  10) DBSK - 1553

  11) 2NE1 - 1343

  12) SHINEE - 1279

  13) MISSA - 846

  14) GIRLS DAY - 816

  15) AFTERSCHOOL - 733

  16) F(X) - 620

  17) TEENTOP - 612

  18) 4MINUTE - 390

  19) MBLAQ - 293

  20) RAINBOW - 253

  21) 2AM - 144

  22) INFINITE - 90

  23) SISTAR - 58

  24) SECRET - 43


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-05) Ïðîñìîòðîâ: 1143 | Ðåéòèíã: 2.8/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû