Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU-ийн тоглож буй шинэ драма шүүмжлэлд өртлөө
 • IU-ийн тоглож буй шинэ драма шүүмжлэлд өртлөө 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.45 PM (2013-03-14)

  image


  Түүхийн баатарлаг жанжин Lee Soon Shin-ий нэртэй холбоотой шүүмжлэл дахин гарсан байна.
  3 сарын 9-нд гарсан эхний анги дээр IU-гийн дүр буюу Lee Soon Shin ажилд орох ярилцлаганд ордог. Энэ үед тэнд байсан хүмүүс Lee Soon Shin-ий нэрийг хараад шоолон "Чи яагаад  Dokdo-г хамгаалахгүй энд байж байгаан” гэж хэлдэг.


  Бас 2-р анги дээр Lee Soon Shin Shin Joon Ho 2 дахин уулзах үед Shin Joon ho "Чи муу жижиг 100 воны зоос(Lee Soon Shin баатрын зураг 100 воны зоосон дээр байдаг)” гэж хэлдэг. Энэ нь түүхийн агуу баатрыг доромжилсон хэрэг болж байна гэх хүн олон байгаа юм.
  2-р анги дээрх энэ хэсгийн дараа You’re The Best Lee Soon Shin киноны албан ёсны хуудас маш олон хүмүүсийн шүүмжлэлээр дүүрсэн байна. Тэдний зарим нь "Би энэ хэсгийг үнэхээр тоохгүй өнгөрөөх аргаа олохгүй нь. Үнэхээр уур хүргэж байна”, "Тэд Lee Soon Shin-ий нэрийг ингэж шоолох хэрэгтэй байсымуу?”, "Тэдний тайлбар бол энэ зүгээр л кино гэх нь сэтгэл өвдмөөр юм”, "Тэд хурандаа Lee Soon Shin-ийг чухалчлан үзэхгүй байгаа нь тодорхой байна” гэх мэт сэтгэгдлүүдийг үлдээсэн бол зарим нь "Энэ бол зүгээр л кино. Үүнд уурлах шаардлага байхгүй”, "Энэ л тэд Lee Soon Shin гэдэг нэрийг ашигласан учир юм биш үү. Хүлээгээд юу болохыг нь харцгаая” гэх мэт сэтгэгдэл үлдээжээ.
  Энэ маргааны тухай You’re The Best Lee Soon Shin киноны багийнхан "Энэхүү 50 ангитай кино бол Lee Soon Shin гэх эмэгтэй түүний эргэн тойрон дахь хүмүүсийн хүйтэн хөндий харьцаанаас өөрийгөө ангижруулахын төлөө тэмцдэг тухай гардаг.” гэсэн бол 100 воны зоосны тухай "Энэ бол хурандаа Lee Soon Shin-ийг үл ойшоосондоо биш зүгээр л кинон дээрх Lee Soon Shin-д зориулсан нэг үг юм.” гэсэн байна. Харин Dokdo-гийн тухайд "Бид үүнийг сонирхолтой байх үүднээс саяхны Dokdo-г тойрсон үйл явдлууд болон жинхэнэ ажлын байрны ярилцлаган дээр байж болох хатуу тоглоомыг харуулах үүднээс хийсэн” гэжээ.

  image


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-14) Ïðîñìîòðîâ: 711 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû