Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Instiz chart-ын 5-р сарын 4-дахь 7 хоногийн шилдгүүд
 • Instiz chart-ын 5-р сарын 4-дахь 7 хоногийн шилдгүүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.32 PM (2013-05-28)


  Instiz chart-ын 5-р сарын 4-дахь 7 хоногийн шилдгүүдийг нэгтгэн гаргажээ...


  1. Lee Hyori - "Bad Girls" - 26,281 оноо
  2. Akdong Musician - "Bean Tteok Bing Soo" - 19,949 оноо
  3. 4minute - "What's Your Name?" - 19,590 оноо
  4. Vibe - "As I'm Getting Older" - 17,489 оноо
  5. The One - "Best Wishes To You" - 15,814 оноо
  6. Roy Kim - "Spring Spring Spring" - 15,495 оноо
  7. Shinhwa - "This Love" - 13,930 оноо
  8. Two Months - "Number 1" - 12,365 оноо
  9. Lee Hyori - "Miss Korea" - 12,309 оноо
  10. SECRET - "YooHoo" - 9,224 оноо

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-28) Ïðîñìîòðîâ: 478 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû