Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü GoKpop.Org - Сайтаас Жүжиглэх Карераар хамгийн амжилттай явж чадах 7 Idol-уудыг нэрлэж байна
 • GoKpop.Org - Сайтаас Жүжиглэх Карераар хамгийн амжилттай явж чадах 7 Idol-уудыг нэрлэж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.44 PM (2013-06-12)

  GoKpop.Org - Сайтаас Жүжиглэх Карераар хамгийн амжилттай явж чадах 7 Idol-уудыг нэрлэж байна...  1. Park Yu-chun

  2. Lee Seung Gi

  http://media.tumblr.com/tumblr_mc4epfOASU1qbilbh.png

  3. IU

  http://ic.pics.livejournal.com/age_of_green/24747075/69868/69868_600.jpg

  4. Seo In-guk

  http://fashdloops.com/wp-content/uploads/2012/12/Seo-In-Guk-new-Hairstyles-2013-Pictures.jpg

  5. Bae Suzy

  http://shelookbook.com/wp-content/uploads/2013/04/Bae-Suzy-skin.jpg

  6. Choi Si-won

  http://img.ohkpop.com/2013/01/25/BO18dN76.jpg

  7. CNBLUE Lee Jung Shin

  http://majalahouch.com/newversion/wp-content/uploads/2013/01/Lee-Jung-Shin.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-12) Ïðîñìîòðîâ: 976 | Ðåéòèíã: 4.3/6
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû