Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Fashion King | Lee Je Hoon & Shin Se Kyung 2-ийн хэсэгүүд
 • Fashion King | Lee Je Hoon & Shin Se Kyung 2-ийн хэсэгүүд 1 CommentsÄîáàâèë Guest  4.25 PM (2012-08-19)


  Fashion King драм Lee Je Hoon & Shin Se Kyung 2-ийн сонирхолтой хэсэгүүдийг хүргэж байна...  Êàòåãîðèÿ: Сонирхолтой | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-19) Ïðîñìîòðîâ: 695 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: saihna

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 77.116.247.232  |  Огноо: (2012-08-19)

  () | 2012-08-19 | Ням|9.32 PM
  bayarlalaaaaa goe kino shuu te kkkk amjilt

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû