Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü BigBang Gaon-чартад борлуулалтаараа 1-т бичигдлээ
 • BigBang Gaon-чартад борлуулалтаараа 1-т бичигдлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.21 PM (2013-06-13)


  BigBang 5-р сараас 6-р сарын 1-н хүртлэх Gaon-чартад ALBUM борлуулалтаараа 1-т бичигджээ...


  1- BigBang – 2013 амьд тоглолт

  2. B1A4 – ‘What’s Happening?’
  3. 100% – ‘Real 100%’
  4. VIXX – ‘hyde’
  5. Daft Punk – ‘Random Access Memories’6
  6 EXO-K – ‘MAMA 1-дэхь Mini Album’
  7. Cho Yong Pil – ‘Hello’
  8. 2PM – ‘Grown’
  9. EXO-M - ‘MAMA The 1st Mini Album’
  10. Жүжигчин Lee Min Ho – ‘My Everything’


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-13) Ïðîñìîòðîâ: 513 | Ðåéòèíã: 2.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû