Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Big Bang' Гишүүдийн сонирхолтой баримтуудаас
 • 'Big Bang' Гишүүдийн сонирхолтой баримтуудаас 4 CommentsÄîáàâèë Guest  3.36 AM (2012-08-20)


  'Big Bang' Хамтлагийн Гишүүдийн сонирхолтой баримтуудаас хүргэж байна...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-20) Ïðîñìîòðîâ: 1480 | Êîììåíòàðèè: 4 | Ðåéòèíã: 4.8/5
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 4


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: anhaa

  0  
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 122.201.18.173  |  Огноо: (2012-11-19)

  () | 2012-11-19 | Даваа|4.21 PM
  hihi hoolhn ymoo manai had ch kkk

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: MaNdKhAi MN

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 49.0.197.24  |  Огноо: (2012-08-21)

  (Mandhai) | 2012-08-21 | Мягмар|12.33 PM
  big bang fighting! blahblah blahblah

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: saihna

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 77.117.246.148  |  Огноо: (2012-08-20)

  () | 2012-08-20 | Даваа|10.34 PM
  Taeyang xoorxon ym kkk
  bayarlalaa amjilt

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: GD

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.27.50  |  Огноо: (2012-08-20)

  () | 2012-08-20 | Даваа|10.04 AM
  goy boljee

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû