Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü B2ST-ийн Lee Kikwang-ийн өнгөрсөн үеийн Шок
 • B2ST-ийн Lee Kikwang-ийн өнгөрсөн үеийн Шок 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.29 PM (2013-03-08)

  B2ST-ийн Lee Ki Kwang-ийн өнгөрсөн дөх зурагнууд гаржээ.
   

  Энэ зураг нь Lee Kikwang-ийн ахлах сургуулид байсан үэйинх юм байна. Түүний эгдүүтэй уруул ,жижиг нүүр жоохон өөрчлөгдсөн байдалтай мөн өөр үсний засалттай байгаа юм.

  Фэн болон нэтизэнүүд:Lee Kikwang-ийн өнгөрсөндөх зурагнууд намайг үнэхээр шоконд орууллаа. Түүний тэр үс засалт эгдүүтэй байна,Би түүний өнгөрсөндөх зурагнуудад сэтгэл дундуур байна мөн Би түүний энэ зурагнуудад хайртай хэмээн бичжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-08) Ïðîñìîòðîâ: 600 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû