Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Амжилтын төлөө 6-р анги | Монгол хэлээр
 • Амжилтын төлөө 6-р анги | Монгол хэлээр 1 CommentsÄîáàâèë Guest  6.30 PM (2012-07-31)


  Амжилтын төлөө Онц сонирхолтой шинэ драма...

  6-р анги ҮЗЭХ

  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-31) Ïðîñìîòðîâ: 1469 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 3.8/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sosorbaram yadamsuren

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 103.10.21.167  |  Огноо: (2012-07-31)

  (soko) | 2012-07-31 | Мягмар|9.05 PM
  hello tiimee goe kino shvv reklam ni ilvv yma daraagiin angi deer u darga dasgaljuulagch 2 yah boloo

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû