Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай зарим оддын төрж өссөн газар бүс нутаг
 • Алдартай зарим оддын төрж өссөн газар бүс нутаг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.59 PM (2013-05-31)


  Алдартай зарим оддын төрж өссөн газар бүс нутагуудыг нь танилцуулж байна...


  Seoul Хот (Yeongdeungpo Дүүрэг): 서울특별시 영등포구 – SNSD Im Yoona (임유아)

  Yoona

  SNSD Yoona

  Incheon хот (Yeonsu Дүүрэг):인천광역시 연수구 – SHINee Minho

  shinee minho

  SHINee Minho

  Gyeonggi-do (Gwangju Хот): 경기도 광주시(廣州市) – IU

  IU

  IU

  Мөн Iu-аас гадна: 4minute HyunA (Seoul), SISTAR Hyorin (Incheon), EXO-K D.O (Goyang, Gyeonggi-do) дүүрэгт төрж өссөн.

  Gangwon-do (Jeongseon Муж): 강원도정선군 – Won Bin

  Won Bin

  Won Bin

   Daegu Metropolitan Хот: 대구광역시 – Song Hye Kyo

  송혜교

  송혜교 Song Hye Kyo

  Busan Metropolitan Хот: 부산광역시 – Im Siwan

  siwan

  ZE:A Im Siwan

  Ulsan Metropolitan Хот울산광역시- Kim Tae Hee

  Kim Tae Hee

  Kim Tae Hee

  Gyeongsangbuk-do (Pohang Хот): 경상북도 포항시 – Song Ji Hyo

  송지효

  Son Ji Hyo

  Gyeongsangnam-do (Changwon Хот): 경상남도 창원시- INFINITE Hoya

  HOYA

  INFINITE Hoya

  Мөн: 2PM Jun.K (Daegu), A-Pink Eunji (Busan), f(x) Sulli (Yangsan, Gyeongsangnam-do) хотод төрж өссөн.

  Gwangju Metropolitan Хот: 광주광역시 – miss A Suzy 

  Suzy

  Suzy Bae

  Jeollabuk-do (Jeonju Хот): 전라북도 전주시 – SNSD Taeyeon

  SNSD taeyeon

  SNSD Taeyeon

  Jeollanam-do (Naju Хот): 전라남도 나주시: B1A4 Gongchan

  gongchan

  B1A4 Gongchan

  Jeju Хөдөө тосгон (제주특별자치도): SISTAR Soyou

  SISTAR Soyou

  SISTAR Soyou

  Мөн: KARA Hara (Gwangju), INFINITE Sunggyu (Jeonju, Jeollabuk-do), SISTAR Bora (Naju, Jeollanam-do), NU’EST Baekho (Jeju) нар Чэжү-д төрсөн.

  Daejeon Metropolitan Хот: 대전광역시 – Song Joong-ki

  Song Joong Ki

  Song Joong Ki

  Chungcheongbuk-do (Cheongju Хот) 충청북도 청주시 – Han Hyo Joo 

  Han Hyo Joo

  Han Hyo Joo

  Chungcheongnam-do (Boryeong-gun) 충청남도 보령군 대천읍 – Ha Ji Won

  하지원

  Ha Ji Won

  Мөн: B1A4 Jinyoung (Cheongju, Chungcheongbuk-do), JYJ Jaejoong (Gongju Хотын Chungcheongnam-do-д төрсөн.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-31) Ïðîñìîòðîâ: 599 | Ðåéòèíã: 3.8/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû