Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай Idol-уудын өөрийн гараар хийсэн урлалууд
 • Алдартай Idol-уудын өөрийн гараар хийсэн урлалууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.00 PM (2013-04-20)


  Алдартай Idol-уудын өөрсдийн гараар хийсэн урлалуудаас танилцуулж байна...

  Posted Image

  Seungah-ийн нэхмэл

  Posted Image

  Jisook'-ийн бүтээл

  Posted Image


  Posted Image

  Posted Image


  Posted Image

  Jaekyung's dolls

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  CL's Tamtam

  Posted Image

  Posted Image

  Minzy-ийн оёсон нэхмэл

  Posted Image

  Хүзүүний боолт by Minzy

  Posted Image

  Soyeon-ы урлал

  Posted Image

  Posted Image


  Hyomin хувцас загварын art


  Posted Image


  Posted Image


  Posted Image


  Key хантаазаа өөрөө засварлан өмсжээ.


  Posted Image


  Posted Image


  Мөн зургын тайлбар


  Posted Image


  Yura Уран зураг


  Posted Image


  Naeun Уран зураг
  Source: GoKpop.Org

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-20) Ïðîñìîòðîâ: 890 | Ðåéòèíã: 4.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû