Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай Idol-уудын Ideal Type-үүд
 • Алдартай Idol-уудын Ideal Type-үүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.12 PM (2013-03-29)


  Алдартай Idol-уудын Ideal Type-уудыг танилцуулж байна...


  2 N E 1

  CL ♥ Teddy of 1TYM

  Bom ♥ JayZ/Kang Ho Dong

  Dara ♥ Won Bin

  Minzy ♥ Usher/Justin Timberlake/Se7en

  2 A M
  Changmin ♥ Kang Jiyoung
  Jokwon ♥ Tiffany/Hyuna/Sohee/Choi Kanghee
  Jinwoon ♥ Seohyun/Nana
  Seulong ♥ Shin Minah/Uee/Miranda Kerr

  2 P M
  Nichkhun ♥ Yoona/Eunjung/Victoria/Sunhwa/Soo Ae
  Wooyoung ♥ IU/Kim Yuna
  Changsung ♥ Lee Chaeyoung/Yoona
  Taecyeon ♥ Ha Jiwon
  Junho ♥ Lee Hyori/Moon Geunyoung
  Junsu ♥ Seohyun
  [Former] Jay Park ♥ Jessica Jung/Jessica Alba

  4 M i n u t e
  Jihyun ♥ Bi Rain
  Jiyoon ♥ Kim Namgil
  Gayoon ♥ Gong Yoo
  Hyuna ♥ Lee Joon
  Sohyun ♥ So Jisub/Mir

  A F T E R S C H O O L
  Uee ♥ Bi Rain
  Lizzy ♥ Yonghwa
  Nana ♥ Lee Sungyun/Seungho/Jinwoon/Yonghwa

  B 2 S T
  Doonjoon ♥ Yoon Seungah/Angelina Jolie
  Hyunseung ♥ Lee Minjung/Miranda Kerr
  Junhyung ♥ Son Dambi/Park Boyoung/Goo Hara
  Dongwoon ♥ Yoona/Narsha
  Kikwang ♥ Yoona/Victoria/Jeon Hyosung/Min/Hyuna
  Yoseob ♥ Suzy/Seohyun/IU

  B . A . P
  Zelo ♥ Eugene Kim
  Dae Hyun ♥ Ha Jiwon/Lee Jia

  B I G B A N G
  GD ♥ IVY/BoA/Lee YanHsi/Sulli/Yu Aoi
  TOP ♥ Beyonce/Lee Hyori/Kim Yuna/Kim Jiyong
  Taeyang ♥ Kim Taehee
  Daesung ♥ Son Yejin/Song Youngah
  Seungri ♥ Song Hyekyo

  B L O C K B
  B-Bomb ♥ Yoon Eunhye
  Taeil ♥ Lee Youngah

  C N B L U E
  Yonghwa ♥ Seohyun/Ueno Juri
  Jonghyun ♥ Song Yejin
  Minhyuk ♥ Kim Taehee/Lee Minjung
  Jungshin ♥ Yuko Takeuchi/Yoona/Lee Minjung

  D B S K
  Changmin ♥ IU

  E X O – K + M
  [K] Kai ♥ Han Ye Seul
  [K] Chanyeol ♥ Scarlett Johansson
  [K] Baekhyun ♥ Han GaIn
  [K] D.O ♥ Amanda Seyfried
  [K] Suho ♥ Lee Minjung
  [K] Sehun ♥ Choi Jiwoo

  F T I S L A N D
  Hongki ♥ Song HyeKyo
  Jonghoon ♥ Han Yesul/Kara Kang/Kang JiYoung
  Jaejin ♥ Suzy/Lee Minjung
  Minhwan ♥ Sandara/Han Hyojoo, A-Pink Bomi
  Seunghyun ♥ Lee Jooyeon/Kara Kang, Kang Jiyoung

  F X
  Victoria ♥ Song Seunghun
  Sulli ♥ Ahn Sungki

  I N F I N I T E
  Sunggyu ♥ Nana/Soyu
  Woohyun ♥ Seungyeon
  Hoya ♥ Kim Yuna
  Sung Yeol ♥ Taeyeon
  L ♥ Lee Yeonhee
  Sungjong ♥ Park Bom

  J Y J
  Jaejoong ♥ Beyonce

  K A R A
  Seungyeon ♥ Kang Dongwon
  Hara ♥ Junhyung
  Nicole ♥ Yoo Seungho

  M B L A Q
  Seungho ♥ Jiyoon/Olivia Hussey
  GO ♥ UEE/Shin Minah
  Joon ♥ Kim Yuna/Jeon Hyosung
  Mir ♥ Nana/Sulli/Taeyeon/Baby J/Kim Taehee/Shin Minah

  M I S S A
  Suzy ♥ Yoseob

  S H I N E E
  Onew ♥ Raina/Jungah/Lee Younghyun
  Jonghyun ♥ Han Chaeyoung/Shin Sekyung
  Key ♥ Kim Jung Eun
  Taemin ♥ Emma Watson/Kaya Schodelario
  Minho ♥ Yuri/Seohyun/Goo Hara

  S I S T A R
  Hyorin ♥ Lee Jinwook
  Bora ♥ Song Jongki

  S N S D
  Taeyeon ♥ Hugh Jackman/Kang Dongwon
  Jessica ♥ Daniel Henney/Josh Hartnett
  Sunny ♥ Takeshi Kaneshiro
  Hyoyeon ♥ Kimura Takuya
  Yuri ♥ Won Bin/Justin Timberlake
  Tiffany ♥ Jokwon/Chace Crawford
  Yoona ♥ Lee Seunggi/Kimura Takuya
  Sooyoung ♥ Lee Seunggi/Brad Pitt
  Seohyun ♥ Johnny Depp

  S S 5 0 1
  Hyunjoong ♥ CL/Lee Hyori
  Kyujong ♥ Yubin

  S U P E R J U N I O R
  Heechul ♥ Sohee
  Hyuhyun ♥ Kim Taehee
  Shindong ♥ Hyuna
  Han Kyung ♥ Song Hyegyo
  Yesung ♥ Moon Geunyoung
  Ryeowook ♥ Bada/Sea

  T – A R A
  Boram ♥ Nichkhun
  Eunjung ♥ Park Haeil
  Hwayoung ♥ Gil
  Hyomin ♥ Daesung
  Jiyeon ♥ Lee Chunhee

  U – K I S S
  AJ ♥ Son Yeonjae/CL
  Hoon ♥ Jiyeon
  Eli Hyun ♥ Young
  Kevin ♥ Dara

  W O N D E R G I R L S
  Yubin ♥ Taeyang/Taecyeon
  Sunmi ♥ Shin Hagyoon
  Sohee ♥ Park Haeil
  Hyelim ♥ Nichkhun

  Z E : A
  Dongjun ♥ Taeyeon

  O t h e r s
  IU ♥ Taeyang

  Lee Seunggi ♥ Yoona


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-29) Ïðîñìîòðîâ: 1043 | Ðåéòèíã: 1.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû