Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай Idol-уудад фенүүдийнх нь өгсөн нэр
 • Алдартай Idol-уудад фенүүдийнх нь өгсөн нэр 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.40 PM (2013-04-22)


  Алдартай Idol-уудад фенүүдийнх нь өгсөн нэрүүдийг танилцуулж байна... Сайтад өдөрт маш олон мэдээнүүд орж байгаа тул та уншиж амжаагүй мэдээнүүдээ дараагын хуудаснаас үзэж байна уу?


  2NE1
  - Bom: BOMbshells
  - CL: CLovers
  - Minji: Minjas
  - Sandara: Darlings

  After School
  - JungAh: JungAddicts 
  - Jooyeon: Julzzangs
  - Lizzy: Lizbians 
  - Nana: BaNanas 
  - Uee: qUeens

  B.A.P
  - Daehyun: Daewans
  - Himchan: Himes
  - Jongup: Cheetohs
  - Yongguk: Bangsters
  - Youngjae: Brainboxes
  - Zelo: Jellies

  Beast
  - Dongwoon: Swooners
  - Doojoon: DJs
  - Kikwang: Aces
  - Hyunseung: Honeys
  - Junhyung: Jesters
  - Yoseob: Yeobos

  Brown Eyed Girls
  - Ga In: Gainism
  - JeA: Jeaholics
  - Miryo: Miryotic
  - Narsha: Narshmellows

  EXO
  - Baekhyun: Shiners
  - Chanyeol: Pyromaniacs
  - Chen: Sparks 
  - D.O: Earthlings
  - Kai: Teleporters
  - Kris: Dragons
  - Lay: Healers
  - Lu Han: Telekinetics
  - Sehun: Whirlwinds
  - Suho: Aquatics
  - Tao: Chronics
  - Xiu Min: Snowflakes

  f(x)
  - Amber: Æmbers
  - Krystal: Krystalized
  - Luna: Lunatics
  - Sulli: Sullians
  - Victoria: Vickies

  Girls Generation
  - Hyoyeon: Hyohunnies
  - Jessica: GorJess Spazzers
  - Seohyun: SeoMate
  - Sooyoung: Sooyoungsters
  - Sunny: Sunshiners
  - Taeyeon: TaeGang
  - Tiffany: Fanyish
  - Yoona: YoonAddicts
  - Yuri: Yurisistable

  Infinite
  - Dongwoo: Wooniques
  - Hoya: Hoyatics
  - L: eLements
  - Sunggyu: Chingyus
  - Sungjong: SUNGel
  - Sungyeol: Yeollipops
  - Woohyun: Newclears

  KhunToria: Royalties

  MBLAQ
  - G.O: G.Orgeus
  - Joon: Jabs
  - Mir: MIRacle
  - Seungho: Seungholics
  - Thunder: Soonja

  Miss A
  - Fei: Feithfuls
  - Jia: Jiattacks
  - Min: M&M’s
  - Suzy: Sueweeties

  Rainbow
  - Hyun Young: HyunHoney
  - Jae Kyung: Jaetastics
  - Jisook: Jisoocraze
  - No Eul: Eulicious
  - Seung Ah: Seungsters
  - Woori: Woorier
  - Yoonhye: YoonHolic

  SHINee
  - Jonghyun: Blingers
  - Key: Lockets
  - Minho: Flames
  - Onew: MVPs
  - Taemin: Taemints

  Super Junior 
  - Donghae: ELFish
  - Eunhyuk: Jewels
  - Kangin: Camomile 
  - Kyuhyun: Gamers
  - Leeteuk: Angels 
  - Ryeowook: Ryeosomnia
  - Shindong: Shinfriends
  - Siwon: Siwonest
  - Sungmin: VitaMins
  - Yesung: Clouds

  Teen Top
  - C.A.P: CAPtives/CAPtains
  - Changjo: Changsters
  - Chunji: Chunsa
  - L.Joe: Ljjangs
  - Niel: EmotioNiels
  - Ricky: Lovelies

  TVXQ
  - Changmin: Wild Souls
  - Jaejoong: Jaeharem
  - Junsu: Xiaphwa
  - Yoochun: Chunsa
  - Yunho: Yunholics

  Wonder Girls
  - Hyelim: Limits
  - Sohee: Mandufuls
  - Sunye: Sunlights
  - Ye Eun: Yeparkies
  - Yoobin: Yubinians

  Хос YongSeo:
  Goguma Villagers

  Source: GoKpop.Org

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-22) Ïðîñìîòðîâ: 781 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû