Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 49-дахь удаагын Baeksang arts Awards-ийн улаан хивсэн дээрх одууд
 • 49-дахь удаагын Baeksang arts Awards-ийн улаан хивсэн дээрх одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.20 AM (2013-05-10)
  201305091747776047_518b63ce22c7c_59_20130509175305.jpg

  49-дахь удаагын Baeksang Awards Кино урлагийн ёслолын ажиллагааны Улаан хивсэн дээрх одуудын зураг интернэтэд тавигдан эхэлж байна.  PS13050900105_59_20130509171132.jpg

  2013050917303509655_1_59_20130509173148.jpg

  2013050917394102494_1_59_20130509174238.jpg

  201305091751261111_1_59_20130509175236.jpg

  130509_518b64212e0f7_59_20130509175848.jpg

  2013050917103266527_1_59_20130509171237.jpg

  PS13050900115_59_20130509173206.jpg

  201305091716521115_1_59_20130509171645.jpg

  201305091704771203_518b591723594_59_20130509170720.jpg

  1368089530317_59_20130509175459.jpg1368087940633_59_20130509172737.jpg

  PS13050900113_59_20130509172941.jpg

  PS13050900110_59_20130509172322.jpg

  2013050917072527551_1_59_20130509170804.jpg

  201305091708341111_1_59_20130509170811.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201305/09/edaily/20130509174705199.jpg


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-10) Ïðîñìîòðîâ: 1152 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû