Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2PM-тэй гэрээ хийхийн тулд 'Easy Dict'-ийн төлсөн мөнгө
 • 2PM-тэй гэрээ хийхийн тулд 'Easy Dict'-ийн төлсөн мөнгө 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.46 PM (2012-11-18)

  2PM хамтлагийнхан Тайландын Easy Dict толь бичгийн програмыг сурталчилхаар болсон.

  Easy Dict бол Тайландын электрон толь бичиг юм. Энэ толь бичгийг сурталчилах болсонтой холбогдуулан тэд Тайланд явж хэвлэийн бага хуралд нь оролцож мөн фен уулзалт зохион байгуулсан.
  Харин 2РМ энэ компанитай 1 жилийн гэрээ хийхдээ 100,000,000 бахт буюу 3,252,560 америк доллар сурталчилгааны цалиндаа авсан байна. Монгол мөнгөөр шилжүүлвэл 4 тэрбум 519 сая 466 мянга 864 болж байна.  By:
  http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-18) Ïðîñìîòðîâ: 466 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû