Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2-р сард төрсөн алдартай Idol-ууд
 • 2-р сард төрсөн алдартай Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.31 PM (2013-02-12)


  2-р сард төрсөн алдартай Idol-уудыг танилцуулж байна...


  victoria

  2р сарын 2нд

  f(x) – Victoria
  Secret – Zinger
  Block B – P.O

  kyuhyun

  2р сарын 3нд

  Super Junior – Kyuhyun
  miss A – Jia
  JQТ – Park Min Jung

  yejun

  2р сарын 4нд

  F.Cuz – Yejun

  yunho

  2р сарын 6нд
  DBSK – Yunho
  B.A.P. -  Jongup

  Screen-Shot-2013-02-04-at-3.09.03-PM

  2р сарын 7нд

  MBLAQ – LeeJoon

  Screen-Shot-2013-02-04-at-3.11.11-PM

  2р сарын 8
  Rainbow – Jisook
  Infinite – Woohyun
  100% – Minwoo

  junyoung

  2р сарын 9

  ZE:A – Junyoung

  Screen-Shot-2013-02-04-at-5.42.49-PM

  2р сарын 10нд
  Girls’ Generation – Sooyoung
  Super Junior – Choi Siwon
  APink – Son Naeun

  Screen-Shot-2013-02-04-at-3.56.12-PM

  2р сарын 11
  2PM – Chansung
  ZE:A -Dongjun

  soyu

  2р сарын 12
  SISTAR – Soyu
  Dal Shabet – Subin
  Boyfriend – Donghyun

  Screen-Shot-2013-02-04-at-3.57.10-PM

  2р сарын 14
  Davichi – Lee Haeri

  M.I.B. – Cream

  raehwan

  2р сарын 15
  BIGSTAR – Raehwan
  VIXX – Ravi
  A-JAX – Yoon Young

  eric

   2р сарын 16
  SHINWHA – Eric
  SKARF – Jenny

  changmin

  2р сарын 18
  DBSK – Changmin
  CSJH The Grace – Lina

  Screen-Shot-2013-02-04-at-4.58.38-PM

  2р сарын 22
  Rainbow – Go Woori

  Screen-Shot-2013-02-04-at-5.01.36-PM

  2р сарын 23

  SPICA – Park Narae
  ZE:A – Kevin

  Screen-Shot-2013-02-04-at-5.02.30-PM

  2р сарын 24

  SS501 – Kim Kyujong

  Screen-Shot-2013-02-04-at-5.10.09-PM

  2р сарын 26

  2NE1 – CL
  BTOB – Changsub
  BIGSTAR – Feeldog

  Screen-Shot-2013-02-04-at-5.16.31-PM

  2р сарын 27

  Teen Top – Ricky
  M.I.B.- SIMS
  Screen-Shot-2013-02-04-at-5.17.27-PM

  2р сарын 28

  CHAOS – Dongmin
  Tahiti – Jisoo

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-12) Ïðîñìîòðîâ: 527 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû