Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 онд хамгийн их хүн үзсэн 10 драма
 • 2012 онд хамгийн их хүн үзсэн 10 драма 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.57 AM (2013-03-18)


  2012 онд үзэгчдийн хамгийн их хүн үзсэн 10 драма-ийг танилцуулж байна...


  Posted Image

  1.You Who Rolled In Unexpectedly Миний нөхрийн гэр бүл KBS2  49.2 %

  Posted Image


  2.The Moon That Embraces the Sun MBC 40.7%

  Posted Image

  3.Ojakgyo Brothers KBS2  37.7%

  Posted Image

  4.I'll Give You the Stars and the Moon KBS1 30.8%

  Posted Image

  5.Bridal Mask БАГ KBS2 27.3 %

  Posted Image

  6.A Gentleman's Dignity SBS  26.7 %

  Posted Image

  7.The Chaser SBS 25.1 %

  Posted Image

  8.Just Like Today KBS1 24.9%

  Posted Image

  9.History of the Salaryman SBS 23.3%

  Posted Image


  10.Lights and Shadows MBC  22.1 %


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-18) Ïðîñìîòðîâ: 968 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû